Πολιτική Απορρήτου

Γενικά Στοιχεία

Η ιστοσελίδα «paganos.gr» (στο εξής «Ιατρείο») ενδιαφέρεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων πριν από την επίσκεψη της σελίδας και των υπηρεσιών της.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρακάτω όρους και την πολιτική απορρήτου, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς δηλώνουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΚ 2016/679).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΑΝΟΣ, το οποίο εδρεύει επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, αρ. 109, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54493 Τηλέφωνο: 2310-908090, Ε-mail: info.paganos.com και έχει νόμιμο υποκατάστημα επί της οδού Νικηταρά, αρ. 11, Καρδίτσα, ΤΚμ 43100 Τηλέφωνο: 24410-25105, Ε-mail: info.paganos.com.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" μπορεί να συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο. Το Ιατρείο δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεσή. Ωστόσο, το Ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

H νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ είναι η άσκηση των έννομων συμφερόντων του Ιατρείου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

  • όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε e-mail με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα
  • αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: Cookies, διευθύνσεις IP, επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags)

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Το Ιατρείο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Ιατρείο διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης /χρήστης αποκλειστικά για λόγους στατιστικούς, επικοινωνίας, οικονομικούς, φορολογικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Εξαιρετικά μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται:

  • Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, όπως διαφημιστικές εταιρείες, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κλπ.

Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από το Ιατρείο υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Δικαιώματα χρηστών

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στο Ιατρείο έχουν τα εξής Δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης:

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά τους δεδομένα που επεξεργάζονται από το Ιατρείο. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 ΓΚΠΔ, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τον σχεδιαζόμενο χρόνο αποθήκευσης κ.α..

Β. Δικαίωμα διόρθωσης:

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή.

Γ. Δικαίωμα διαγραφής:

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται το Ιατρείο για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου.

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 ΓΚΠΔ.

ΣΤ. Δικαίωμα στην φορητότητα:

Οι χρήστες που έχουν παράσχει στο Ιατρείο προσωπικά τους δεδομένα, στις περιπτώσεις που το Ιατρείο τα επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενο στη συγκατάθεσή τους ή βάσει σύμβασης, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ζ. Δικαίωμα εναντίωσης:

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ωστόσο το Ιατρείο δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα σας εφόσον αποδείξει βάσιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή απαραίτητων για άσκηση υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η. Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Τα ως άνω δικαιώματα των χρηστών ασκούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων info@paganos.gr . Εφόσον ο χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά του, θα ληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα του εντός ενός μήνα από τη λήψη του.

Για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Χρήστες κάτω των 15 ετών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών απαιτείται η συγκατάθεση των νόμιμων αντιπροσώπων τους.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks) από και προς άλλους Ιστοτόπους (Websites)

Η Ιστοσελίδα «paganos.gr» έχει το δικαίωμα να περιλαμβάνει συνδέσεις (hyperlinks) προς ιστοσελίδες τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εντός της Ιστοσελίδας προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικοινωνία

Οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να στέλνεται μέσω της ιστοσελίδας στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Επιπλέον μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email info@paganos.gr.